Praktische informatie

Praktische informatie

Schooltijden

De kinderen zijn iedere dag welkom vanaf 08.20 uur. De lessen starten iedere dag om 8.30 uur en zijn om 12.00 uur afgelopen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen ook in de middag naar school. De lessen zijn dan van 13.00 uur tot 15.00 uur. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.

We verzoeken ouders hun kind zo weinig mogelijk met de auto naar school te brengen. Omdat ons schoolgebouw midden in de wijk staat, zorgt dit voor onveilige en onoverzichtelijke situaties voor de kinderen van onze school. Op onregelmatige momenten zal er op de verkeersveiligheid gecontroleerd worden door de afdeling Handhaving van de gemeente Haarlem.
Vanzelfsprekend moeten de kinderen op tijd op school zijn. De speelplaats is vanaf 08.20 uur toegankelijk, dan is er ook toezicht door leerkrachten. De kinderen kunnen zelf naar hun klas lopen waar de leerkracht op hen wacht. Dan staat er een startopdracht klaar waar de kinderen mee aan de slag gaan. Wij verwachten dat alle kinderen om 08.30 uur en om 13.00 uur in de klas aan het werk zijn. Om 12.00 uur en 15.00 uur komen de kinderen naar buiten op het schoolplein.

Hou bij het brengen en halen van kinderen rekening met andere kinderen en ouders/verzorgers. Zo draagt iedereen bij aan een veilige omgeving.
De school is voor de leerlingen toegankelijk via het schoolplein. De hoofdingang is bedoeld voor bezoekers en medewerkers.
Image

Afspraken op de Sint Bavoschool

De algemene schoolafspraken rondom veiligheid, respect en verantwoordelijkheid hangen zichtbaar in de klas en in de gangen. Zo hebben de kinderen visuele ondersteuning en kunnen zij met het aanwijzen van een poster herinnerd worden aan de afspraak. Op deze manier willen wij de kinderen en iedereen die bij de school betrokken is laten weten hoe wij om willen gaan met elkaar en onze omgeving.

Telefoongebruik

 • Wanneer een kind op school naar huis moet bellen, wordt, na toestemming van de leerkracht, de telefoon van school gebruikt. De mobiele telefoon van leerlingen staat uit tijdens schooltijd. De telefoons worden in een zogenaamde ‘telefoontas’ bewaard.
 • De telefoons van de leerlingen zijn uit als de kinderen het gebouw binnen komen en mogen na schooltijd (15:00 uur) buiten het gebouw weer aangezet worden.

Overige regels

 • Kinderen zijn op tijd op school.
 • Hoofdbedekking mag alleen worden gedragen uit religieuze overwegingen.

Op de fiets

De leerlingen die op de fiets komen stallen deze voor de school bij de kleuterlokalen, naast de kleuteringang. De fietsen worden in de daartoe bestemde rekken of plaatsen geplaatst. De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal van fietsen.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen verzamelen we op de paarse bank bij de ingang van de Peuterspeelzaal.

Wieltjesdag

Op woensdagmorgen mogen de kinderen rollend speelgoed zoals skateborden, skeelers en steps mee naar school brengen.
Image
Image
Image

Afspraken voor bewegingsonderwijs

De gymlessen worden gegeven in de gymzaal aan de eemstraat nr. 54. Voor de gymlessen heeft de vakleerkracht een aantal regels opgesteld:

Gymkleding
De kinderen nemen bij elke gymles schone gymkleding mee. Gymkleding bestaat uit een sportief truitje of shirtje en een korte of lange sportbroek. Gymschoenen voor gebruik in de zaal zijn verplicht (geen zwarte zolen). Buitenschoenen mogen echt niet op de vloer, ook al maak je ze van tevoren schoon. Sieraden kunnen gevaar opleveren tijdens de gymles en worden aan het begin van de les afgedaan. Telefoons worden ook ingeleverd.

Blessures
Mocht het gebeuren dat uw kind geblesseerd is dan neemt u contact op met de vakleerkracht. Dat doet u door te mailen naar rogervelu@sintbavoschool.nl. U kunt dan toelichten wat de aard van de blessure is en hoe lang het ongeveer gaat duren. In overleg met de groepsleerkracht kijken we dan of een kind kan helpen in de gymzaal of met de leerkracht mee naar het klaslokaal gaat.

Rookvrije school

Vanuit pedagogisch oogpunt wil de Sint Bavoschool bijdragen aan de gezondheid van onze leerlingen. Met ingang van 1 januari 2019 is de school, het schoolplein, de stoep voor de ingangen en de stoep voor het hek van de Sint Bavoschool rookvrij geworden. Zo creëren wij een gezonde leeromgeving voor de leerlingen en een gezonde werkomgeving voor de leerkrachten.

De Sint Bavoschool sluit zich aan bij de uitgangspunten van de “Rookvrije generatie”. Daarnaast is vanuit de overheid, vanaf 2020, verplicht om een rookvrije school te zijn.

Wat houdt dit precies in voor u?
 • In het schoolgebouw mag niet gerookt worden.
 • Op het schoolplein mag niet gerookt worden.
 • Voor het schoolplein bij het hek mag er niet gerookt worden.
 • Bij schoolactiviteiten buiten het schoolgebouw mag er niet gerookt worden in het bijzijn van de kinderen.

Gezond 10-uurtje
Op school eten wij gezond. Wij volgen hierin de adviezen uit de Voedingswijzer, zoals gepubliceerd door de Gezondheidsraad.

Wij hebben op school de afspraak dat de kinderen rond 10 uur een gezond tussendoortje eten en drinken op school. Omdat er in kant en klare drankjes en siroop veel suikers zitten is ervoor gekozen dat alle kinderen water meenemen en drinken. Dit is een duidelijk afspraak die in de klas ook geen onduidelijkheid kan veroorzaken. U kunt vers fruit zoals: kiwi, limoen, aardbei, appel, komkommer o.i.d. in het water doen om het een smaakje te geven. Wat betreft het eten is de afspraak dat er fruit, rauwkost of een boterham met hartig beleg gegeten wordt.

Traktaties
Wanneer uw kind jarig is mag het trakteren op school. Bij de traktatie mag er eventueel op zoetigheid getrakteerd worden.

Tussenschoolse voorziening

Kids2Ellens biedt tussenschoolse opvang aan op school. Om gebruik te kunnen maken van het overblijven, moet er een aanmeldingsformulier ingevuld worden. Bij het overblijven op vaste dagen kunt u een abonnement nemen. De prijzen van het overblijven en het aanmeldingsformulier staan op de website www.kids2ellens.nl.

Let op! De kosten voor de TSO mag u niet terugvragen bij de belastingdienst. TSO valt nog steeds niet onder de wet kinderopvang.

Bij het overblijven wordt ernaar gestreefd, dat er maximaal 15 kinderen per overblijfkracht zijn. Ook wordt er graag gebruik gemaakt van vrijwilligers. De kinderen uit de groepen 1 en 2 worden uit de klas gehaald door de overblijfkrachten. Groep 4 t/m 8 gaan eerst een half uur buiten spelen. Na het plassen en handen wassen wordt er gezamenlijk een broodje gegeten. De kinderen mogen geschild fruit meenemen (of fruit dat zij zelf kunnen schoonmaken). Koek en snoep mogen zij niet meenemen. Het eten dat niet opgegeten is gaat weer mee naar huis, zodat u op de hoogte bent. We laten de kinderen niet langer dan een half uur aan het eten zitten. Na het eten gaan de kinderen onder begeleiding buiten- of binnenspelen.    Gedurende de overblijf vallen de kinderen onder de verantwoordelijkheid van Kids2Ellens.

Buitenschoolse voorziening

De voor- en naschoolse opvang van kinderen is van 07:303 tot 08:20 uur en van 15.00 uur tot 18.30 uur, op onze school. Deze opvang wordt met ingang van dit schooljaar georganiseerd door HERO Kindercentra. Informatie over aanmelding en prijzen kunt u vinden op de site van HERO Kindercentra: www.herokindercentra.nl

Na schooltijd wordt er met de kinderen eerst fruit gegeten en limonade gedronken. Tijdens dit eten en drinken vertellen de kinderen wat ze willen gaan doen. Dit kan zijn: knutselen, kleuren, spelletjes doen, lekker gymmen en/of buiten spelen of activiteiten die tussendoor georganiseerd worden zoals bijv. streetdance, high-tea, sporten of muziekles/beetje theater. Het programma wordt afgestemd op de wens van de kinderen. Tussendoor wordt nog wat limonade gedronken en krijgen ze een koekje. 

U kunt voor de naschoolse opvang ook van opvang op andere locaties gebruik maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met organisaties als de SKH, Sportfever en SKOS.
Image

Communicatie over een kind met gescheiden wonende ouders

De school heeft primair het belang van het kind voor ogen en is onpartijdig ten aanzien van problematiek die met de scheiding van de ouders te maken heeft. De school is gericht op onderwijs, waarbij onder meer veiligheid en rust van het kind gewaarborgd dienen te worden. Om die reden is het niet toegestaan dat ouders hun onderlinge relationele problemen of conflicten op school of via school beslechten.

Er is door Stichting TWijs een protocol ‘Gescheiden ouders’ opgesteld. Daarin wordt beschreven wat wij verwachten van gescheiden ouders in relatie tot de school en wat zij van de school mogen verwachten.

Beide ouders ontvangen bij de komst van het kind op school een inlogcode voor Social Schools. Daardoor ontvangen beide ouders gelijke informatie. Gesprekken over het kind voeren wij bij voorkeur met beide ouders samen. Op deze manier wordt de kans op miscommunicatie verminderd.

Extra verlof

Na hun vijfde verjaardag zijn alle kinderen leerplichtig. Dit betekent dat we kinderen op verzoek van de ouders niet zomaar vrijaf mogen geven. Ook aan ouders van kinderen die nog geen vijf jaar zijn vragen we conform onderstaande regelgeving een verzoek in te dienen op school. Dit omdat de administratie voor de leerplicht in orde moet zijn. Uiteraard geldt dat we tot de vijfde verjaardag soepeler met de regels omgaan. Voor alle duidelijkheid en om teleurstellingen te voorkomen staan hieronder de regels van de Leerplichtwet waar wij ons als school aan moeten houden op een rij.

Leerplicht
In de Leerplichtwet staat dat uw leerplichtige kind (5 t/m 17 jaar) de school moet bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind of doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk. Hieronder een overzicht.

Verlof voor religieuze feestdagen
Wanneer een kind “plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging” kan hiervoor verlof verleend worden onder de volgende voorwaarden:
 • Per religieuze feestdag kan in principe 1 vrije dag worden verstrekt door de directeur van de school.
 • Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren kan door de directeur niet gehonoreerd worden; vrije dagen worden alleen verstrekt voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn.
 • De afwezigheid van een kind vanwege een religieuze feestdag wordt ten minste twee dagen van tevoren door één van de ouders schriftelijk aan de directeur van de school gemeld.

Verlof voor extra vakantie

Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de “specifieke aard van het beroep” van één van de ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen). In dat geval kan bij de directeur van de school verlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De directeur kan in deze gevallen één maal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie.

NB: een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor extra vakantie.

Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:

 • De verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.
 • De aanvraag voor extra verlof moet ten minste acht weken van tevoren worden ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode.
 • De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode van meer dan tien schooldagen mag wettelijk gezien geen toestemming worden verleend.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Bij gewichtige omstandigheden gaan het volgens de wet om “buiten de wil van ouders en kind gelegen situaties”. Voor deze omstandigheden kan verlof worden aangevraagd. Te denken valt aan:
 • Verhuizing van het gezin
 • Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot de 3e graad
 • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot de 4e graad
 • Overlijden en begrafenis van bloed- of aanverwanten

Onder gewichtige omstandigheden vallen niet:

 • Familiebezoek in het buitenland
  Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding of het winnen van een prijs.
 • Vakantie onder schooltijd vanwege gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • Eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie vanwege de verkeersdrukte

Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag voor extra verlof moet, indien mogelijk, ten minste acht weken van tevoren, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk, worden ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode.
 • De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode van meer dan tien schooldagen moet een aanvraag voor extra verlof worden ingediend bij de leerplichtambtenaar.

Procedure

Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kunt u bij de directie een aanvraagformulier ophalen. Dit formulier moet u, geheel en naar waarheid ingevuld, indienen compleet met relevante aanvullende stukken. Het aanvraagformulier extra verlof kunt u ook vinden op onze website. Ook is het mogelijk via Social Schools extra verlof aan te vragen. Kijk onder het kopje ´downloads´.

Wanneer uw aanvraag voor verlof wordt afgewezen en u bent het met deze beslissing niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U dient dan een bezwaarschrift op te stellen dat u indient bij de persoon die het besluit genomen heeft. Ook hiervoor kunt u de formulieren bij de directie verkrijgen.

Geen toestemming, toch weg?
Wanneer u geen toestemming hebt voor extra verlof voor uw kinderen en u houdt uw kinderen toch van school, dan is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. De leerplichtambtenaar zal u in dat geval oproepen en kan ertoe besluiten proces verbaal op te maken.